Các Đội Quản lý tổng hợp
Thực hiện Quyết định số 1082/QĐ-EVN SPC ngày 6/5/2014 của Tổng công ty Điện lực miền Nam v/v phê duyệt cơ cấu tổ chức quản lý các Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Sóc Trăng, kể ngày 02/6/2014, Công ty đã thành lập 12 Đội quản lý Tổng hợp (từ các Đội Quản lý điện) tại các Điện lực, nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác cung cấp điện và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại các xã, thị trấn.
Chi tiết...
Giới thiệu Đảng, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên
   
Chi tiết...
Đội QLVH Lưới điện Cao Thế
*Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ: 2000 - 2004    Ông Huỳnh Thanh Tùng 2005 - 2006 Ông Nguyễn Chí Nhơn 2006 - nay Ông Phan Thanh Tùng
Chi tiết...
Điện lực thị Xã Vĩnh Châu
*Lãnh đạo Điện lực qua các thời kỳ: 2003 - 2005 Ông Đinh Quốc Định 2006 - 2012 Ông Nguyễn Việt Trang 2013 - 2014 Ông Trần Quang Phước 2015 - 2016 Ông Đỗ Anh Duy 2016 - nay Ông Nguyễn Tùng Lâm
Chi tiết...
Điện lực Trần Đề
*Lãnh đạo Điện lực qua các thời kỳ: 2010 – nay: Ông Dương Hoài Du
Chi tiết...
Điện lực Thạnh Trị
*Lãnh đạo Điện lực qua các thời kỳ: 2005 - 2012 Ông Trần Quang Phước 2013 - 2014 Ông Tạ Bá Nhẫn 2015 - nay Ông Lâm Quốc Trung
Chi tiết...
Điện lực TP Sóc Trăng
*Lãnh đạo Điện lực qua các thời kỳ: 2004 - 2006 Bà Lâm Thị Mỹ Chi 2006 - 2010 Ông Dương Chí Khái 2010 - 2012 Ông Tạ Bá Nhẫn 2013 - 2014 Ông Nguyễn Chí Nhơn 2015 - nay Ông Nguyễn Hữu Nhơn
Chi tiết...
Điện lực Mỹ Xuyên
*Lãnh đạo Điện lực qua các thời kỳ: 2003 - 2006 Ông Lưu Văn Phương 2006 - 2009 Ông Đỗ Ngọc Đoàn 2009 - 2014 Ông Lâm Quốc Trung 2015 - 2016 Ông Tạ Bá Nhẫn 2016 - nay Ông Trần Hoàng Khương
Chi tiết...
Các Phòng Công ty
1.PHÒNG AN TOÀN *Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ: 1992 - 1997 Ông Đoàn Chí Dũng 1997 - 2009 Ông Nguyễn Hữu Nhơn 2009 - 2013 Ông Nguyễn Hoàng Ân 2013 - 2016 Ông
Chi tiết...
Điện lực Ngã Năm
*Lãnh đạo Điện lực qua các thời kỳ: 2005 - 2006 Ông Dương Chí Khái 2006 - 2012 Ông Nguyễn Hải Dương 2012 - 2014 Ông Lưu Văn Phương 2014 - nay Ông Nguyễn Việt Trang
Chi tiết...
Điện lực Mỹ Tú
*Lãnh đạo Điện lực qua các thời kỳ: 2003 - 2006 Ông Nguyễn Việt Trang 2006 - 2013 Ông Đỗ Anh Duy 2013 - 2016 Ông Nguyễn Tùng Lâm 2016 - nay Ông Trần Quang Ngọc
Chi tiết...
Điện lực Long Phú
*Lãnh đạo Điện lực qua các thời kỳ: 2003 - 2006 Ông Tô Đại Thắng 2006 - 2010 Ông Dương Hoài Du 2010 - 2012 Ông Nguyễn Chí Nhơn 2013 - 2014 Ông Trần Hoàng Khương 2015 - nay Ông Nguyễn Tùng Chinh
Chi tiết...
Điện lực Kế Sách
*Lãnh đạo Điện lực qua các thời kỳ: 2003 - 2006 Ông Võ Văn Tư 2006 - 2014 Ông Phan Thanh Dũng Minh 2015 - nay Ông Nguyễn Thành Nam
Chi tiết...
Điện lực Cù Lao Dung
*Lãnh đạo Điện lực qua các thời kỳ: 1999 - 2004 Ông Nguyễn Văn Hoàng 2004 - 2012 Ông Thái Ngọc Minh 2012 - nay Ông Trần Minh Dương
Chi tiết...
Điện lực Châu Thành
*Lãnh đạo Điện lực qua các thời kỳ: 2009 - 2014 Ông Nguyễn Hữu Nhơn 2015 - nay Ông Thái Ngọc Minh
Chi tiết...
 
Đầu trang