Chỉ thị số 66/CT-EVN về kế hoạch thực hiện công tác sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn năm 2019
Ngày 20/2/2019, Hội đồng thành viên EVN ban hành Chỉ thị số 66/CT-EVN về kế hoạch thực hiện công tác sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn năm 2019 theo chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 5/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ.  
Chi tiết...
Nghị định 134/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Xem file kèm
Chi tiết...
Thông tư 30/2013/TT-BCT Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
Xem file kèm
Chi tiết...
Thông tin về Chính sách liên quan đến Người Lao động có hiệu lực trong tháng 05/2015
1. Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Từ ngày 01/05, người lao động có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trong thời hạn 3 tháng từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động phải nộp 01 bộ hồ sơ sau cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương:
Chi tiết...
Quy đinh cấp điện trạm chuyên dùng(Thông tư số 33/2014/TT-BCT)
Thực hiện theo Thông tư số 33/2014/TT-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng và quyết định số 3242/QĐ-EVN SPC ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành quy định cấp điện theo yêu cầu mua điện của khách hàng từ lưới điện trung áp và rút ngắn chỉ số tiếp cận điện năng. Xem
Chi tiết...
Nghị định số 65/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013
Nghị định số 65/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013 Xem file
Chi tiết...
Triển khai thực hiện Nghị định 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật điện lực và an toàn điện
Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực về an toàn điện có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014 (sau đây gọi tắt là Nghị định 14/2014/NĐ-CP) thay thế Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ công trình lưới điện cao áp và Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005. Nghị định 14/2014/NĐ-CP có 4 chương và 27 điều bao gồm các quy định về: An toàn trong phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, sử dụng điện trong sản xuất; bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình, đất và cây trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không khi xây dựng các công trình lưới điện cao áp. Căn cứ nội dung Nghị định 14/2014/NĐ-CP, Sở Công Thương hướng dẫn, phổ biến đến các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, quán triệt thực hiện một số quy định quan trọng về an toàn điện và bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp như sau:
Chi tiết...
TT 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004: TT hướng dẫn thực hiện nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Nhà nước thu hồi đất
 Xem file
Chi tiết...
TT 10/2003/TT-BLLĐTBXH ngày 18/4/2003: HD việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Xem file
Chi tiết...
TT 10/1999/TTLT-BLLĐTBXH-BYT: Hướng d6ãn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.
Xem file
Chi tiết...
TT 10/1999/TTLT-BLLĐTBXH-BYT: HD thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yêu tố nguy hiểm, độc hại
Xem file
Chi tiết...
TT 06/2006/TT-BCN ngày 26/9/2006: TT hướng dẫn thực hiện một số nội dung qui định tại nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của chính phủ qui định chi tiết và hương dẫn thi hành một số điều của LĐL về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp
Xem file
Chi tiết...
TT 06/2006/TT-BCN ngày 26/9/2006: HD một số nội dung qui định tại nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của CP qui định chi tiết và HD thi hành một số điều của LĐL về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.
Xem file.
Chi tiết...
TT 03/2003/TT-BCN: Hướng dẫn thi hành một số điều của nghị số 74/2003/NĐ-CP ngày 26/6/2003 của CP qui định xử phạt vi phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực
Xem file
Chi tiết...
TT liên bộ số 03/TT-LB ngày 28/1/1994: Qui định các điều kiện lao động độc hại và các công việc khôngđược sử dụng lao động nữ
Xem file
Chi tiết...
Các Thông tư nghị định đã đưa
  TT số 37/2005/TT-BLĐTBXH: HD công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
  TT liên tịch số 14/1998/TTLT BLĐTBXH-BHYT-TLĐLĐVN: HD việc tổ chức thực hiện công tác BHLĐ trong doanh nghiệp, cơ sở SXKD.
  TT 10/2003/TT-BLĐTBXH: HD việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
  TT 06/2006 TT-BCN Hướng dẫn nội dung qui định 106
  Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH: HD thủ tục đ8ang ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn loa động.
  Thông tư 33: Qui định nội dung, phương pháp, trình tự và thủ tục nghiên cứu phụ tải điện
  TT 07/2006/TT-BCN
  Nghị định 68/2010/NĐ-CP ngày 15/06/2010 của Chính Phủ
  Thông tư 32/2010/TT-BCT
  Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17/08/2005 của CP
  Nghị định 134/2003/NĐ-CP
 
Đầu trang