Trang chủ Thông tin giá điện Thông tin giá điện
 

Hướng dẫn thực hiện giá bán điện quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT

Thực hiện theo Văn bản số 2059/ĐTĐL-GP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Cục Điều tiết điện lực về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương (Văn bản 2059.pdf) và Văn bản số 235/EVN-KD ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT (Văn bản 235.pdf), Tổng công ty đã hướng dẫn các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các Công ty Điện lực (PC):

1.1. Triển khai thực hiện các nội dung của Cục Điều Tiết Điện lực hướng dẫn tại Văn bản số 2059/ĐTĐL-GP, một số điểm lưu ý như sau:

1.1.1. Về phương pháp tính toán tiền điện tại công tơ tổng bán buôn điện nông thôn; khu tập thể, cụm dân cư trong trường hợp đơn vị bán lẻ điện áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3 từ 101 đến 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ đối với trường hợp chủ nhà cho sinh viên và người lao động thuê nhà để ở không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện theo quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 25/2018/TT-BCT:

Sản lượng điện áp dụng giá bán buôn điện cho các chủ nhà cho sinh viên và người lao động thuê nhà để ở áp dụng giá sinh hoạt bậc 3 từ 101 đến 200 kWh tại công tơ tổng được xác định bằng tổng sản lượng điện thương phẩm của các chủ nhà cho sinh viên và người lao động thuê nhà để ở áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3 từ 101 đến 200 kWh đo đếm được tại các công tơ bán lẻ nhân với hệ số 1,1.

Số hộ sử dụng điện sinh hoạt sau công tơ tổng là số hộ sử dụng điện có hộ khẩu thường trú và tạm trú dài hạn, thuộc phạm vi cung cấp điện của công tơ tổng được xác nhận của công an cấp xã phụ trách hộ khẩu và định mức trong hợp đồng mua bán điện ký với đơn vị bán lẻ điện trừ đi số hộ là chủ nhà cho sinh viên và người lao động thuê nhà để ở đã áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3 từ 101 đến 200 kWh.

Sản lượng điện áp dụng giá bán buôn điện sinh hoạt được tính bằng tổng sản lượng điện bán buôn tại công tơ tổng trừ đi sản lượng điện áp dụng giá bán buôn mục đích khác và sản lượng điện áp dụng giá bán buôn điện sinh hoạt bậc 3 từ 101 đến 200 kWh cho các chủ nhà cho sinh viên và người lao động thuê nhà để ở.

Đơn vị bán lẻ điện có trách nhiệm cung cấp bảng kê sản lượng điện thương phẩm và số hộ cho thuê nhà áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3 từ 101 đến 200 kWh có xác nhận của đại diện hợp pháp của đơn vị bán lẻ điện cho bên bán buôn điện.

1.1.2. Về trách nhiệm của chủ nhà cho thuê trong việc thu tiền điện của hộ thuê nhà để ở:

Chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng giá bán lẻ điện trong hoá đơn tiền điện hằng tháng do đơn vị bán lẻ điện phát hành.

Căn cứ theo mức sử dụng điện thực tế của các hộ thuê nhà, chủ nhà cho thuê được phép thu hồi phần chênh lệch giữa tiền điện trong hoá đơn tiền điện hằng tháng do đơn vị bán lẻ điện phát hành và tổng tiền điện thu của người thuê nhà theo giá bán lẻ điện để bù đắp cho tổn thất điện năng, chi phí chiếu sáng và bơm nước dùng chung nhưng không được vượt quá tiền điện trong hóa đơn tiền điện do đơn vị bán lẻ điện phát hành.

1.1.3. Về điều kiện áp dụng giá bán buôn điện của đơn vị bán lẻ điện tại chợ:

Đơn vị bán lẻ điện tại chợ phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện.

1.2. Tăng cường công tác tuyên truyền về quyền được hưởng giá bán điện sinh hoạt cho công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang Web Công ty Điện lực.

1.3. Phối hợp với Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam để triển khai tính năng quản lý và tính toán giá bán buôn điện trên chương trình CMIS 3.0 đáp ứng Thông tư số 25/2018/TT-BCT.

1.4. Định kỳ trước ngày 30 cuối tháng, các Công ty Điện lực cập nhật số liệu về kiểm tra áp giá bán điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở lên hệ thống Công thông tin điều hành công tác KD&DVKH (tại các chức năng/báo cáo Quản lý khách hàng là hộ cho thuê trọ trên chương trình CMIS 3.0).

2. Đối với Trung tâm Chăm sóc khách hàng:

2.1. Cập nhật phương pháp tính toán tiền điện tại mục 1.1.1 nêu trên vào phần Thông tin giá điện trên trang Web Chăm sóc khách hàng.

2.2. Tăng cường công tác tuyên truyền về quyền được hưởng giá bán điện sinh hoạt cho công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang Web Chăm sóc khách hàng.

3. Đối với Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam:

3.1. Phối hợp với EVN ICT và các Công ty Điện lực để triển khai tính năng quản lý, tính toán giá bán buôn điện trên chương trình CMIS 3.0 đáp ứng Thông tư số 25/2018/TT-BCT và hỗ trợ các PC trong quá trình triển khai.

3.2. Kiểm tra và báo cáo kịp thời về Ban Kinh doanh chức năng báo cáo áp giá điện bán buôn cho sinh viên người lao động thuê nhà để ở lên hệ thống Cổng thông tin điều hành công tác KD&DVKH.

Văn bản EVN SPC hướng dẫn đính kèm. Văn bản 700.pdf

In      Trở về Nguồn tin: Ban QHCĐ EVNSPC
 
Các Thông tin giá điện đã đưa
   Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng BCT quy định về thực hiện giá bán điện áp dụng từ ngày 26/10/2018 (10:44 - 22/10/2018)
   Niêm yết poster giá bán điện cho người thuê nhà (10:12 - 20/07/2018)
   Hướng dẫn thực hiện giá điện cho người thuê nhà để ở (09:13 - 28/05/2018)
   Biểu giá bán điện 110kV kể từ ngày 01/12/2017 (08:14 - 05/12/2017)
   PC Sóc Trăng thông báo Điều chỉnh giá bán điện áp dụng kể từ ngày 01/12/2017 (16:05 - 01/12/2017)
   EVN thông tin chính thức về giá bán điện sinh hoạt cho những gia đình có nhiều hộ chung sống tại 1 địa điểm (10:56 - 01/12/2017)
   Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017 (10:54 - 01/12/2017)
   Giá bán điện sinh hoạt cho nhiều hộ gia đình dùng chung (08:51 - 29/11/2017)
   Tìm hiểu về Quy định cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân (07:44 - 28/09/2017)
   EVN chính thức được quyền tăng giá điện ở mức dưới 5% (10:34 - 29/08/2017)
   Giá điện sẽ được điều chỉnh như thế nào (10:28 - 29/08/2017)
   EVN được tự điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 15/8 (10:30 - 18/08/2017)
   EVN được quyền tăng giá điện: Lưu ý biên độ và thời gian (08:21 - 26/07/2017)
   Tăng giá điện cần điều chỉnh ở mức thấp nhất có thể (08:18 - 26/07/2017)
   Bộ Công thương phê duyệt khung giá bán buôn điện của EVN năm 2017 (07:05 - 26/07/2017)

Đầu trang