KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA VÀ KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THÁNG

Năm 2016

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa và kế hoạch vận hành tháng 9/2016
-  Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa và kế hoạch vận hành tháng 10/2016
-  Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa và kế hoạch vận hành tháng 11/2016

 - Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa và kế hoạch vận hành tháng 12/2016

Năm 2017

 - Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa và kế hoạch vận hành tháng 01/2017

 - Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa và kế hoạch vận hành tháng 02/2017

 - Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa và kế hoạch vận hành tháng 03/2017

 - Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa và kế hoạch vận hành tháng 08/2017

 - Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa và kế hoạch vận hành tháng 10/2017

 - Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa và kế hoạch vận hành tháng 11/2017

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa và kế hoạch vận hành tháng 12/2017

Năm 2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa HTĐ trung hạ thế tháng 1/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa HTĐ trung hạ thế tháng 2/2018

- Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa HTĐ trung hạ thế tháng 3/2018

Năm 2019

- Thông báo kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện trung hạ thế tháng 01 năm 2019

- Thông báo kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện trung hạ thế tháng 02 năm 2019

 

 

 

 

 

 
Đầu trang