KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN TUẦN

 

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 01 từ 04/01-10/01/2021

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 02 từ 11/01-17/01/2021

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 03 từ 18/01-24/01/2021

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 04 từ 25/01-31/01/2021

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 05 từ 01/02-07/02/2021

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 06 từ 08/02-14/02/2021

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 07 từ 15/02-22/02/2021

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 08 từ 22/02-28/02/2021

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 09 từ 01/03-07/03/2021

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 10 từ 08/03-14/03/2021

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 11 từ 15/03-21/03/2021

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 12 từ 22/03-28/03/2021

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 14 từ 05/04-11/04/2021

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 15 từ 12/04-18/04/2021

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 16 từ 19/04-25/04/2021

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 17 từ 26/04-02/05/2021

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 18 từ 03/05-09/05/2021

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 19 từ 10/05-16/05/2021

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 20 từ 17/05-23/05/2021

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 21 từ 24/05-30/05/2021

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 22 từ 31/05-06/06/2021

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 23 từ 07/06-13/06/2021

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 24 từ 14/06-20/06/2021

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 25 từ 21/06-27/06/2021

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 26 từ 28/06-04/07/2021

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 27 từ 05/07-11/07/2021

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 28 từ 12/07-18/07/2021

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 29 từ 19/07-25/07/2021

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 30 từ 26/07-01/08/2021

- Kế hoạch vận hành HTĐ tuần 31 từ 02/08-08/08/2021