Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công nhân viên trong Tổng công ty Điện lực miền Nam
Điều 1.Quy tắc ứng xử trong Tổng công ty Điện lực miền Nam Quy tắc ứng xử cơ bản Cán bộ, công nhân viên của EVN SPC luôn ý thức rõ vai trò, trọng trách của EVN SPC đối với sự phát triển của đất nước, cam kết tận tâm, trách nhiệm, thực hiện theo đúng nhiệm vụ được phân công, đúng thẩm quyền, giải quyết công việc đúng quy định của pháp luật, tuân thủ theo đúng quy trình, quy phạm của Tập đoàn, của Tổng công ty; tôn trọng khách hàng và nỗ lực phấn đấu nâng cao uy tín của ngành điện.
Chi tiết...
Thực thi văn hóa doanh nghiệp trong EVN SPC
Cam kết với Đảng và Chính phủ, chính quyền và nhân dân địa phương trên địa bàn “Điện đi trước một bước” a.)      Sống, chiến đấu, lao động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, EVN SPC cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng và Chính phủ giao phó, đảm bảo cung cấp điện với chất lượng ổn định, an toàn cho sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của các tỉnh thành khu vực phía Nam trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, là công cụ tin cậy để Đảng và Chính phủ ổn định chính sách kinh tế vĩ mô, góp phần hưng thịnh quốc gia, an sinh xã hội, đưa đất nước sánh vai với các nước tiên tiến trong khu vực.  
Chi tiết...
Quy tắc ứng xử trong Tổng công ty Điện lực miền Nam
1.   Quy tắc ứng xử cơ bản:       Thực hiện theo đúng nhiệm vụ được phân công, đúng thẩm quyền, giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật, tuân thủ theo đúng quy trình, quy phạm của Tập đoàn và của Tổng công ty. Luôn tôn trọng khách hàng và không ngừng nỗ lực phấn đấu nâng cao uy tín của ngành điện.  
Chi tiết...
Quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp của CBCNV trong một số lĩnh vực công tác
Điều 1.   Đối với cán bộ, công nhân viên khi giao tiếp với khách hàng. 1. Chuẩn mực trong ứng xử với khách hàng: -  Luôn tôn trọng ý kiến của khách hàng, có thái độ vui vẻ, lịch sự khi tiếp nhận, trả lời các yêu cầu của khách hàng liên quan đến việc mua, bán điện, thương thảo, ký hợp đồng dịch vụ điện và các dịch vụ khác. -  Khi tiến hành khảo sát, lắp đặt, treo tháo, nghiệm thu hệ thống đo đếm điện, công trình đường dây và trạm biến áp không cố ý làm ảnh hưởng đến quyền lợi và sinh hoạt bình thường của khách hàng. -  Khi nhận được yêu cầu của khách hàng không thuộc phạm vi giải quyết của đơ
Chi tiết...
Chuẩn mực đạo đức trong văn hóa EVN SPC
1.  Mọi hành động của EVN SPC đều hướng tới con người, vì con người, trong đó bao gồm đối tác, khách hàng, cộng đồng xã hội, đội ngũ CBCNV. EVN SPC hành động vì niềm vui, hạnh phúc của mọi người. Luôn xây dựng mối quan hệ với đối tác, khách hàng, đồng nghiệp, nhà đầu tư, cộng đồng xã hội bằng sự thiện chí, tình thân ái, tinh thần nhân văn. Trong các hoạt động của mình, EVN SPC luôn coi yếu tố con người là trung tâm; trong nội bộ EVN SPC, người lao động được coi là tài sản quý nhất giúp EVN và EVN SPC hoàn thành sứ mệnh và đi đến thành công. Mỗi thành viên EVN SPC sẽ phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng và tự hoàn thiện theo quy tắc cơ bản này.
Chi tiết...
Các chuẩn mực hành vi ứng xử của CBCNV trong Công ty Điện lực Sóc Trăng
ỨNG XỬ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC  1.Ứng xử đối với đơn vị thành viên thuộc Công ty và trong ngành Điện “Gia đình EVN: Trên thuận dưới hòa” Ban hành các quy chế quản lý nội bộ của PCST phù hợp hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PCST. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đảm bảo chuẩn mực, rõ ràng, thống nhất, khoa học, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD tại đơn vị. Thực hiện đầy đủ, đúng quy chế đã ban hành. Thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy định của PCST nhằm kịp thời phát hiện sai sót trong chỉ đạo và điều hành. Bảo vệ uy tín của PCST và các đơn vị thành viên. Tôn trọng các lợi ích, tính độc lập của đơn vị thành viên. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đơn vị thành viên cùng phát triển. Chỉ đạo, khuyến khích các đơn vị tham gia các hoạt động xã hội, đảm bảo hài hoà giữa việc sản xuất kinh doanh của đơn vị và lợi ích của cộng đồng xung quanh. Ph&aci
Chi tiết...
Chuẩn mực đạo đức trong văn hóa PCST
1. Mọi hành động của PCST đều hướng tới con người, vì con người, trong đó bao gồm đối tác, khách hàng, cộng đồng xã hội, đội ngũ CB.CNV . PCST hành động vì niềm vui, hạnh phúc của mọi người. Luôn xây dựng mối quan hệ với đối tác, khách hàng, đồng nghiệp, nhà đầu tư, cộng đồng xã hội bằng sự thiện chí, tình thân ái, tinh thần nhân văn. Trong các hoạt động của mình, Công ty luôn coi yếu tố con người là trung tâm; trong nội bộ PCST, người lao động được coi là tài sản quý nhất giúp Công ty hoàn thành sứ mệnh và đi đến thành công. Mỗi thành viên PCST sẽ phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng và tự hoàn thiện theo quy tắc cơ bản này.
Chi tiết...
Quy tắc ứng xử trong PCST
Công ty Điện lực Sóc Trăng (PCST) đã ban hành Quy tắc ứng xử của CBCNV PCST với những nội dung: 1.  Quy tắc ứng xử cơ bản: Thực hiện theo đúng nhiệm vụ được phân công, đúng thẩm quyền, giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật, tuân thủ theo đúng quy trình, quy phạm của ngành Điện và Công ty ban hành. Luôn tôn trọng khách hàng và không ngừng nỗ lực phấn đấu nâng cao uy tín của ngành.
Chi tiết...
Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của CB.CNV PCST trong một số lĩnh vực công tác
I.  Đối với cán bộ, công nhân viên khi giao tiếp với khách hàng. 1. Chuẩn mực trong ứng xử với khách hàng: Luôn tôn trọng ý kiến của khách hàng, có thái độ vui vẻ, lịch sự khi tiếp nhận, trả lời các yêu cầu của khách hàng liên quan đến việc mua, bán điện, thương thảo, ký hợp đồng dịch vụ điện và các dịch vụ khác.
Chi tiết...
 
Đầu trang