Dịch vụ khách hàng

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa và vận hành

Đăng bởi Phòng Điều độ PCST | 10:09 | 18/07/2022

Phương thức vận hành ngày Năm 2022

Phương thức vận hành ngày

Phương thức vận hành ngày 01/01/2022

Phương thức vận hành ngày 02/01/2022

Phương thức vận hành ngày 03/01/2022

Phương thức vận hành ngày 04/01/2022

Phương thức vận hành ngày 05/01/2022

Phương thức vận hành ngày 06/01/2022

Phương thức vận hành ngày 07/01/2022

Phương thức vận hành ngày 08/01/2022

Phương thức vận hành ngày 09/01/2022

Phương thức vận hành ngày 10/01/2022

Phương thức vận hành ngày 11/01/2022

Phương thức vận hành ngày 12/01/2022

Phương thức vận hành ngày 13/01/2022

Phương thức vận hành ngày 14/01/2022

Phương thức vận hành ngày 15/01/2022

Phương thức vận hành ngày 16/01/2022

Phương thức vận hành ngày 17/01/2022

Phương thức vận hành ngày 18/01/2022

Phương thức vận hành ngày 19/01/2022

Phương thức vận hành ngày 20/01/2022

Phương thức vận hành ngày 21/01/2022

Phương thức vận hành ngày 22/01/2022

Phương thức vận hành ngày 23/01/2022

Phương thức vận hành ngày 24/01/2022

Phương thức vận hành ngày 25/01/2022

Phương thức vận hành ngày 26/01/2022

Phương thức vận hành ngày 27/01/2022

Phương thức vận hành ngày 28/01/2022

Phương thức vận hành ngày 29/01/2022

Phương thức vận hành ngày 30/01/2022

Phương thức vận hành ngày 31/01/2022

Phương thức vận hành ngày 01/02/2022

Phương thức vận hành ngày 02/02/2022

Phương thức vận hành ngày 03/02/2022

Phương thức vận hành ngày 04/02/2022

Phương thức vận hành ngày 05/02/2022

Phương thức vận hành ngày 06/02/2022

Phương thức vận hành ngày 07/02/2022

Phương thức vận hành ngày 08/02/2022

Phương thức vận hành ngày 09/02/2022

Phương thức vận hành ngày 10/02/2022

Phương thức vận hành ngày 11/02/2022

Phương thức vận hành ngày 12/02/2022

Phương thức vận hành ngày 13/02/2022

Phương thức vận hành ngày 14/02/2022

Phương thức vận hành ngày 15/02/2022

Phương thức vận hành ngày 16/02/2022

Phương thức vận hành ngày 17/02/2022

Phương thức vận hành ngày 18/02/2022

Phương thức vận hành ngày 19/02/2022

Phương thức vận hành ngày 20/02/2022

Phương thức vận hành ngày 21/02/2022

Phương thức vận hành ngày 22/02/2022

Phương thức vận hành ngày 23/02/2022

Phương thức vận hành ngày 24/02/2022

Phương thức vận hành ngày 25/02/2022

Phương thức vận hành ngày 26/02/2022

Phương thức vận hành ngày 27/02/2022

Phương thức vận hành ngày 28/02/2022

Phương thức vận hành ngày 01/03/2022

Phương thức vận hành ngày 02/03/2022

Phương thức vận hành ngày 03/03/2022

Phương thức vận hành ngày 04/03/2022

Phương thức vận hành ngày 05/03/2022

Phương thức vận hành ngày 06/03/2022

Phương thức vận hành ngày 07/03/2022

Phương thức vận hành ngày 08/03/2022

Phương thức vận hành ngày 09/03/2022

Phương thức vận hành ngày 10/03/2022

Phương thức vận hành ngày 11/03/2022

Phương thức vận hành ngày 12/03/2022

Phương thức vận hành ngày 13/03/2022

Phương thức vận hành ngày 14/03/2022

Phương thức vận hành ngày 15/03/2022

Phương thức vận hành ngày 16/03/2022

Phương thức vận hành ngày 17/03/2022

Phương thức vận hành ngày 18/03/2022

Phương thức vận hành ngày 19/03/2022

Phương thức vận hành ngày 20/03/2022

Phương thức vận hành ngày 21/03/2022

Phương thức vận hành ngày 22/03/2022

Phương thức vận hành ngày 24/03/2022

Phương thức vận hành ngày 25/03/2022

Phương thức vận hành ngày 26/03/2022

Phương thức vận hành ngày 27/03/2022

Phương thức vận hành ngày 28/03/2022

Phương thức vận hành ngày 29/03/2022

Phương thức vận hành ngày 30/03/2022

Phương thức vận hành ngày 31/03/2022

Phương thức vận hành ngày 01/04/2022

Phương thức vận hành ngày 02/04/2022

Phương thức vận hành ngày 03/04/2022

Phương thức vận hành ngày 04/04/2022

Phương thức vận hành ngày 05/04/2022

Phương thức vận hành ngày 06/04/2022

Phương thức vận hành ngày 07/04/2022

Phương thức vận hành ngày 08/04/2022

Phương thức vận hành ngày 09/04/2022

Phương thức vận hành ngày 10/04/2022

Phương thức vận hành ngày 11/04/2022

Phương thức vận hành ngày 12/04/2022

Phương thức vận hành ngày 13/04/2022

Phương thức vận hành ngày 14/04/2022

Phương thức vận hành ngày 15/04/2022

Phương thức vận hành ngày 16/04/2022

Phương thức vận hành ngày 17/04/2022

Phương thức vận hành ngày 18/04/2022

Phương thức vận hành ngày 19/04/2022

Phương thức vận hành ngày 20/04/2022

Phương thức vận hành ngày 20/04/2022

Phương thức vận hành ngày 21/04/2022

Phương thức vận hành ngày 22/04/2022

Phương thức vận hành ngày 23/04/2022

Phương thức vận hành ngày 24/04/2022

Phương thức vận hành ngày 25/04/2022

Phương thức vận hành ngày 26/04/2022

Phương thức vận hành ngày 27/04/2022

Phương thức vận hành ngày 28/04/2022

Phương thức vận hành ngày 29/04/2022

Phương thức vận hành ngày 30/04/2022

Phương thức vận hành ngày 01/05/2022

Phương thức vận hành ngày 02/05/2022

Phương thức vận hành ngày 03/05/2022

Phương thức vận hành ngày 04/05/2022

Phương thức vận hành ngày 05/05/2022

Phương thức vận hành ngày 06/05/2022

Phương thức vận hành ngày 07/05/2022

Phương thức vận hành ngày 08/05/2022

Phương thức vận hành ngày 09/05/2022

Phương thức vận hành ngày 10/05/2022

Phương thức vận hành ngày 11/05/2022

Phương thức vận hành ngày 12/05/2022

Phương thức vận hành ngày 13/05/2022

Phương thức vận hành ngày 14/05/2022

Phương thức vận hành ngày 15/05/2022

Phương thức vận hành ngày 16/05/2022

Phương thức vận hành ngày 17/05/2022

Phương thức vận hành ngày 18/05/2022

Phương thức vận hành ngày 19/05/2022

Phương thức vận hành ngày 20/05/2022

Phương thức vận hành ngày 21/05/2022

Phương thức vận hành ngày 22/05/2022

Phương thức vận hành ngày 23/05/2022

Phương thức vận hành ngày 24/05/2022

Phương thức vận hành ngày 25/05/2022

Phương thức vận hành ngày 26/05/2022

Phương thức vận hành ngày 27/05/2022

Phương thức vận hành ngày 28/05/2022

Phương thức vận hành ngày 29/05/2022

Phương thức vận hành ngày 30/05/2022

Phương thức vận hành ngày 31/05/2022

Phương thức vận hành ngày 01/06/2022

Phương thức vận hành ngày 02/06/2022

Phương thức vận hành ngày 03/06/2022

Phương thức vận hành ngày 04/06/2022

Phương thức vận hành ngày 05/06/2022

Phương thức vận hành ngày 06/06/2022

Phương thức vận hành ngày 07/06/2022

Phương thức vận hành ngày 08/06/2022

Phương thức vận hành ngày 09/06/2022

Phương thức vận hành ngày 10/06/2022

Phương thức vận hành ngày 11/06/2022

Phương thức vận hành ngày 12/06/2022

Phương thức vận hành ngày 13/06/2022

Phương thức vận hành ngày 14/06/2022

Phương thức vận hành ngày 15/06/2022

Phương thức vận hành ngày 16/06/2022

Phương thức vận hành ngày 17/06/2022

Phương thức vận hành ngày 18/06/2022

Phương thức vận hành ngày 19/06/2022

Phương thức vận hành ngày 20/06/2022

Phương thức vận hành ngày 21/06/2022

Phương thức vận hành ngày 22/06/2022

Phương thức vận hành ngày 23/06/2022

Phương thức vận hành ngày 24/06/2022

Phương thức vận hành ngày 25/06/2022

Phương thức vận hành ngày 26/06/2022

Phương thức vận hành ngày 27/06/2022

Phương thức vận hành ngày 28/06/2022

Phương thức vận hành ngày 29/06/2022

Phương thức vận hành ngày 30/06/2022

Phương thức vận hành ngày 01/07/2022

Phương thức vận hành ngày 02/07/2022

Phương thức vận hành ngày 03/07/2022

Phương thức vận hành ngày 04/07/2022

Phương thức vận hành ngày 05/07/2022

Phương thức vận hành ngày 06/07/2022

Phương thức vận hành ngày 07/07/2022

Phương thức vận hành ngày 08/07/2022

Phương thức vận hành ngày 09/07/2022

Phương thức vận hành ngày 10/07/2022

Phương thức vận hành ngày 11/07/2022

Phương thức vận hành ngày 12/07/2022

Phương thức vận hành ngày 13/07/2022

Phương thức vận hành ngày 14/07/2022

Phương thức vận hành ngày 15/07/2022

Phương thức vận hành ngày 16/07/2022

Phương thức vận hành ngày 17/07/2022

Phương thức vận hành ngày 18/07/2022

Phương thức vận hành ngày 19/07/2022

Phương thức vận hành ngày 20/07/2022

Phương thức vận hành ngày 21/07/2022

Phương thức vận hành ngày 22/07/2022

Phương thức vận hành ngày 23/07/2022

Phương thức vận hành ngày 24/07/2022

Phương thức vận hành ngày 25/07/2022

Phương thức vận hành ngày 26/07/2022

Phương thức vận hành ngày 27/07/2022

Phương thức vận hành ngày 28/07/2022

Phương thức vận hành ngày 29/07/2022

Phương thức vận hành ngày 30/07/2022

Phương thức vận hành ngày 31/07/2022

Phương thức vận hành ngày 01/08/2022

Phương thức vận hành ngày 02/08/2022

Phương thức vận hành ngày 03/08/2022

Phương thức vận hành ngày 04/08/2022

Phương thức vận hành ngày 05/08/2022

Phương thức vận hành ngày 06/08/2022

Phương thức vận hành ngày 07/08/2022

Phương thức vận hành ngày 08/08/2022

Phương thức vận hành ngày 09/08/2022

Phương thức vận hành ngày 10/08/2022

Phương thức vận hành ngày 11/08/2022

Phương thức vận hành ngày 12/08/2022

Phương thức vận hành ngày 13/08/2022

Phương thức vận hành ngày 14/08/2022

Phương thức vận hành ngày 15/08/2022

Phương thức vận hành ngày 16/08/2022

Phương thức vận hành ngày 17/08/2022

Phương thức vận hành ngày 18/08/2022

Phương thức vận hành ngày 19/08/2022

Phương thức vận hành ngày 20/08/2022

Phương thức vận hành ngày 21/08/2022

Phương thức vận hành ngày 22/08/2022

Phương thức vận hành ngày 23/08/2022

Phương thức vận hành ngày 24/08/2022

Phương thức vận hành ngày 25/08/2022

Phương thức vận hành ngày 26/08/2022

Phương thức vận hành ngày 27/08/2022

Phương thức vận hành ngày 28/08/2022

Phương thức vận hành ngày 29/08/2022

Phương thức vận hành ngày 30/08/2022

Phương thức vận hành ngày 31/08/2022

Phương thức vận hành ngày 01/09/2022

Phương thức vận hành ngày 02/09/2022

Phương thức vận hành ngày 03/09/2022

Phương thức vận hành ngày 04/09/2022

Phương thức vận hành ngày 05/09/2022

Phương thức vận hành ngày 06/09/2022

Phương thức vận hành ngày 07/09/2022

Phương thức vận hành ngày 08/09/2022

Phương thức vận hành ngày 09/09/2022

Phương thức vận hành ngày 10/09/2022

Phương thức vận hành ngày 11/09/2022

Phương thức vận hành ngày 12/09/2022

Phương thức vận hành ngày 13/09/2022

Phương thức vận hành ngày 14/09/2022

Phương thức vận hành ngày 15/09/2022

Phương thức vận hành ngày 16/09/2022

Phương thức vận hành ngày 17/09/2022

Phương thức vận hành ngày 18/09/2022

Phương thức vận hành ngày 19/09/2022

Phương thức vận hành ngày 20/09/2022

Phương thức vận hành ngày 21/09/2022

Phương thức vận hành ngày 22/09/2022

Phương thức vận hành ngày 23/09/2022

Phương thức vận hành ngày 24/09/2022

Phương thức vận hành ngày 25/09/2022

Phương thức vận hành ngày 26/09/2022

Phương thức vận hành ngày 27/09/2022

Phương thức vận hành ngày 28/09/2022

Phương thức vận hành ngày 29/09/2022

Phương thức vận hành ngày 30/09/2022

Phương thức vận hành ngày 01/10/2022

Phương thức vận hành ngày 02/10/2022

Phương thức vận hành ngày 03/10/2022

Phương thức vận hành ngày 04/10/2022

Phương thức vận hành ngày 05/10/2022

Phương thức vận hành ngày 06/10/2022

Phương thức vận hành ngày 07/10/2022

Phương thức vận hành ngày 08/10/2022

Phương thức vận hành ngày 09/10/2022

Phương thức vận hành ngày 10/10/2022

Phương thức vận hành ngày 11/10/2022

Phương thức vận hành ngày 12/10/2022

Phương thức vận hành ngày 13/10/2022

Phương thức vận hành ngày 14/10/2022

Phương thức vận hành ngày 15/10/2022

Phương thức vận hành ngày 16/10/2022

Phương thức vận hành ngày 17/10/2022

Phương thức vận hành ngày 18/10/2022

Phương thức vận hành ngày 19/10/2022

Phương thức vận hành ngày 20/10/2022

Phương thức vận hành ngày 21/10/2022

Phương thức vận hành ngày 23/10/2022

Phương thức vận hành ngày 24/10/2022

Phương thức vận hành ngày 25/10/2022

Phương thức vận hành ngày 26/10/2022

Phương thức vận hành ngày 27/10/2022

Phương thức vận hành ngày 28/10/2022

Phương thức vận hành ngày 29/10/2022

Phương thức vận hành ngày 30/10/2022

Phương thức vận hành ngày 31/10/2022

Phương thức vận hành ngày 01/11/2022

Phương thức vận hành ngày 02/11/2022

Phương thức vận hành ngày 03/11/2022

Phương thức vận hành ngày 04/11/2022

Phương thức vận hành ngày 05/11/2022

Phương thức vận hành ngày 06/11/2022

Phương thức vận hành ngày 07/11/2022

Phương thức vận hành ngày 08/11/2022

Phương thức vận hành ngày 09/11/2022

Phương thức vận hành ngày 10/11/2022

Phương thức vận hành ngày 11/11/2022

Phương thức vận hành ngày 12/11/2022

Phương thức vận hành ngày 13/11/2022

Phương thức vận hành ngày 14/11/2022

Phương thức vận hành ngày 15/11/2022

Phương thức vận hành ngày 16/11/2022

Phương thức vận hành ngày 17/11/2022

Phương thức vận hành ngày 18/11/2022

Phương thức vận hành ngày 19/11/2022

Phương thức vận hành ngày 20/11/2022

Phương thức vận hành ngày 21/11/2022

Phương thức vận hành ngày 22/11/2022

Phương thức vận hành ngày 23/11/2022

Phương thức vận hành ngày 24/11/2022

Phương thức vận hành ngày 25/11/2022

Phương thức vận hành ngày 26/11/2022

Phương thức vận hành ngày 27/11/2022

Phương thức vận hành ngày 28/11/2022

Phương thức vận hành ngày 29/11/2022

Phương thức vận hành ngày 30/11/2022

Phương thức vận hành ngày 01/12/2022

Phương thức vận hành ngày 02/12/2022

Phương thức vận hành ngày 03/12/2022

Phương thức vận hành ngày 04/12/2022

Phương thức vận hành ngày 05/12/2022

Phương thức vận hành ngày 06/12/2022

Phương thức vận hành ngày 07/12/2022

Phương thức vận hành ngày 08/12/2022

Phương thức vận hành ngày 09/12/2022

Phương thức vận hành ngày 10/12/2022

Phương thức vận hành ngày 11/12/2022

Phương thức vận hành ngày 12/12/2022

Phương thức vận hành ngày 13/12/2022

Phương thức vận hành ngày 14/12/2022

Phương thức vận hành ngày 15/12/2022

Phương thức vận hành ngày 16/12/2022

Phương thức vận hành ngày 17/12/2022

Phương thức vận hành ngày 18/12/2022

Phương thức vận hành ngày 19/12/2022

Phương thức vận hành ngày 20/12/2022

Phương thức vận hành ngày 21/12/2022

Phương thức vận hành ngày 22/12/2022

Phương thức vận hành ngày 23/12/2022

Phương thức vận hành ngày 24/12/2022

Phương thức vận hành ngày 25/12/2022

Phương thức vận hành ngày 26/12/2022

Phương thức vận hành ngày 27/12/2022

Phương thức vận hành ngày 28/12/2022

Phương thức vận hành ngày 29/12/2022

Phương thức vận hành ngày 30/12/2022

Phương thức vận hành ngày 31/12/2022


TIN LIÊN QUAN

(13:44 - 28/12/2022)

Kế hoạch vận hành tuần - Năm 2023

Kế hoạch vận hành hệ thống điện phân phối tỉnh Sóc Trăng hàng tuần năm...

(13:43 - 28/12/2022)

Phương thức vận hành ngày - Năm 2023

Phương thức vận hành hàng ngày - Năm 2023

(13:42 - 28/12/2022)

Kế hoạch vận hành tháng năm 2023

Kế hoạch vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện phân phối tỉnh Sóc...

(10:09 - 18/07/2022)

Phương thức vận hành ngày Năm 2022

Phương thức vận hành ngày

(09:27 - 22/06/2022)

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN THÁNG NĂM 2022

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng

(17:11 - 04/12/2021)

Kế hoạch bảo dưỡng sữa chữa hệ thống điện năm

Kế hoạch bảo dưỡng sữa chữa hệ thống điện năm 2022

(10:27 - 09/09/2021)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần năm 2022

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần