Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi Văn phòng PCST | 13:09 | 11/01/2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 12 NĂM 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

THÁNG 12 NĂM 2022

 

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 01 năm 2023

 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2022:

Trong tháng 12 năm 2022, tình hình cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ổn định, không có điều hòa tiết giảm điện do thiếu nguồn, chất lượng điện áp tiếp tục được cải thiện, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, các sự kiện quan trọng của Tỉnh.

a. Sản lượng điện nhận tháng 12/2022 là 130,16 triệu kWh, giảm 2,43% (tương đương 3,24 triệu kWh) so với cùng kỳ năm 2021 (133,40 triệu kWh). Sản lượng điện nhận đến tháng 12/2022 là 1.805,68 triệu kWh, tăng 6,36% (tương đương 108 triệu kWh) so với cùng kỳ năm 2021 (1.697,69 triệu kWh).

b. Tháng 12 năm 2022, Công ty thực hiện điện thương phẩm đạt 123,93 triệu kWh, giảm 4,52% so với cùng kỳ năm 2021 (129,80 kWh) tương ứng giảm 5,87 triệu kWh. Lũy kế 12 tháng năm 2022 thực hiện đạt 1.698,47 triệu kWh, tăng 6,55% so với cùng kỳ năm 2021 (1.594,01 triệu kWh) đạt  98,75% so với kế hoạch năm  (1.720 triệu kWh).

c. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện sau miễn trừ lũy kế đến tháng 12 năm 2022, Công ty thực hiện tốt, cụ thể: Thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI) là 274,4 phút; số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối (MAIFI) là 1,95 lần; số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIFI) là 2,20 lần.

d. Công ty thực hiện tiết kiệm điện tháng 12/2022 là 3,22 triệu kWh, đạt tỷ lệ 2,61% so với thương phẩm tháng 12/2022 (123,92 triệu kWh). Lũy kế cả năm 2022 thực hiện 39,32 triệu kWh, đạt tỷ lệ 2,32% so với tổng thương phẩm cả năm 2022 (1.698,46 triệu kWh) và so với chỉ tiêu Tổng công ty giao 2,1% thương phẩm thì cao hơn 0,22%.

e. Tổng số khách hàng toàn Công ty quản lý đến tháng 12/2022 là 404.046 khách hàng, trong đó: Khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt là 365.419 khách hàng (chiếm 90,4%); khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt là 38.627 khách hàng (chiếm  09,6%).

f. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn - đầu tư xây dựng:

Năm 2022, Công ty Điện lực Sóc Trăng triển khai thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng với tổng kế hoạch vốn là 164,78 tỷ đồng (Sửa chữa lớn – 26,18 tỷ đồng; Đầu tư xây dựng – 138,60 tỷ đồng). Trong đó bao gồm các công trình sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng và phát triển lưới điện trung hạ thế và lưới điện 110kV.

2.  Một số mục tiêu, nhiệm vụ chính trong tháng 01 năm 2023:

- Đảm bảo cung cấp đủ điện, cấp điện an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt - phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn quản lý với chất lượng cao theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương, Tổng công ty Điện lực miền Nam.

- Hoàn thành kế hoạch năm 2023, hoàn thành đúng tiến độ các công trình SCL, ĐTXD năm 2023, đặc biệt là các công trình trọng điểm, các công trình nhằm đảm bảo an toàn cung cấp điện, các công trình chống quá tải, nhằm đảm bảo khả năng cung cấp điện, phát triển phụ tải, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo, ứng dụng cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào các mặt hoạt động SXKD, đưa Công ty phát triển bền vững./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Sóc Trăng

Địa chỉ: số 113, Lê Hồng Phong, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993.686888; Fax: 02993.686959

Email: soctrangpc@evnspc.vn

Website: pcsoctrang.evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(13:18 - 10/05/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...

(16:31 - 06/04/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...

(07:37 - 07/03/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...

(07:45 - 07/02/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 01 NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...

(13:09 - 11/01/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 12 NĂM 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...

(08:26 - 07/12/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 11 NĂM 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ   VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT...

(14:15 - 10/11/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ...

(07:36 - 10/10/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...

(16:24 - 06/09/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ...

(13:42 - 05/08/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ...