Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi Văn phòng PCST | 16:24 | 06/09/2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

THÁNG 8 NĂM 2022

                                                                                                                      Sóc Trăng, ngày 06 tháng 9 năm 2022

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2022:

Trong 8 tháng đầu năm 2022, tình hình cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ổn định, không có điều hòa tiết giảm điện do thiếu nguồn, chất lượng điện áp tiếp tục được cải thiện, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, các sự kiện quan trọng của Tỉnh.

a. Sản lượng điện nhận tháng 8 năm 2022 là 160,23 triệu kWh, tăng 6,94% (tương đương 10,40 triệu kWh) so với cùng kỳ năm 2021 (149,83 triệu kWh). Lũy kế đến tháng 8/2022 là 1.236,12 triệu kWh, tăng 7,90% (tương đương 90,52 triệu kWh) so với cùng kỳ năm 2021 (1.145,60 triệu kWh).

b. Tháng 8 năm 2022, Công ty thực hiện điện thương phẩm là 149,46 triệu kWh, tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2021 (134,70 triệu kWh), tương ứng tăng 14,76 triệu kWh. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2022 thực hiện là 1.134,53 triệu kWh, tăng 8,30% so với cùng kỳ năm 2021 (1.047,58 triệu kWh), tương ứng tăng 86,95 triệu kWh và đạt 65,96% so với kế hoạch Tổng công ty giao (1.720 triệu kWh).

c. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện sau miễn trừ lũy kế đến tháng 8 năm 2022, Công ty thực hiện tốt, cụ thể: Thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI) là 174,4 phút; số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối (MAIFI) là 1,153 lần; số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIFI) là 1,558 lần.

d. Công ty thực hiện tiết kiệm điện tháng 8/2022 là 3,41 triệu kWh, đạt tỷ lệ 2,29% so với thương phẩm tháng 8/2022 (149,45 triệu kWh). Lũy kế 8 tháng/2022, Công ty thực hiện là 25,92 triệu kWh, đạt tỷ lệ 2,29% so với tổng thương phẩm 8 tháng/2022 (1.134,52 triệu kWh); cao hơn 0,19% so với chỉ tiêu Tổng công ty giao (2,1% thương phẩm).

e. Tổng số khách hàng đến tháng 8/2022 là 402.047 khách hàng, trong đó: Khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt là 364.329 khách hàng (chiếm 90,60%); khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt là 37.718 khách hàng (chiếm 9,40%).

f. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn - đầu tư xây dựng:

Năm 2022, Công ty Điện lực Sóc Trăng dự kiến tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng với tổng kế hoạch vốn là 165,54 tỷ đồng (Sửa chữa lớn – 26,18 tỷ đồng; Đầu tư xây dựng – 139,36 tỷ đồng). Trong đó bao gồm các công trình sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng và phát triển lưới điện trung hạ thế và lưới điện 110kV.

2.  Một số mục tiêu, nhiệm vụ chính trong tháng 9 năm 2022:

- Đảm bảo cung cấp đủ điện, cấp điện an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt - phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn quản lý với chất lượng cao theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương, Tổng công ty Điện lực miền Nam.

- Hoàn thành kế hoạch năm 2022, hoàn thành đúng tiến độ các công trình SCL, ĐTXD năm 2022, đặc biệt là các công trình trọng điểm, các công trình nhằm đảm bảo an toàn cung cấp điện, các công trình chống quá tải, nhằm đảm bảo khả năng cung cấp điện, phát triển phụ tải, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo, ứng dụng cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào các mặt hoạt động SXKD, đưa Công ty phát triển bền vững./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Sóc Trăng

Địa chỉ: số 113, Lê Hồng Phong, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993.686888; Fax: 02993.686959

Email: soctrangpc@evnspc.vn

Website: pcsoctrang.evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(10:29 - 13/09/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...

(10:25 - 13/09/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...

(07:23 - 13/09/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...

(17:00 - 30/07/2023)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỜI LỊCH GHI CHỈ SỐ

Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo đến Quý khách...

(13:46 - 13/06/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...

(13:18 - 10/05/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...

(16:31 - 06/04/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...

(07:37 - 07/03/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...

(07:45 - 07/02/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 01 NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...

(13:09 - 11/01/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 12 NĂM 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...