Dịch vụ khách hàng

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa và vận hành

Đăng bởi Phòng Điều độ PCST | 09:27 | 22/06/2022

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN THÁNG NĂM 2022

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 01/2022

PL: Kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 01/2022

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 02/2022

PL: Kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 02/2022

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 03/2022

PL: Kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 03/2022

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 04/2022

PL: Kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 04/2022

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 05/2022

PL: Kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 05/2022

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 06/2022

PL: Kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 06/2022

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 07/2022

PL: Kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 07/2022

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 08/2022

PL:  Kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 08/2022

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 09/2022

PL:  Kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 09/2022

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 10/2022

PL:  Kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 10/2022

Kế hoạch vận hành & bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện tháng 11/2022

Kế hoạch vận hành & bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện tháng 12/2022


TIN LIÊN QUAN

(10:09 - 18/07/2022)

Phương thức vận hành ngày

Phương thức vận hành ngày

(09:27 - 22/06/2022)

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN THÁNG NĂM 2022

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng

(17:11 - 04/12/2021)

Kế hoạch bảo dưỡng sữa chữa hệ thống điện năm

Kế hoạch bảo dưỡng sữa chữa hệ thống điện năm 2022

(10:27 - 09/09/2021)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần năm 2022

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần