Dịch vụ khách hàng

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa và vận hành

Đăng bởi Phòng Điều độ PCST | 16:20 | 09/09/2021

Phương thức vận hành ngày

Phương thức vận hành ngày

Phương thức vận hành ngày 01/01/2022

Phương thức vận hành ngày 02/01/2022

Phương thức vận hành ngày 03/01/2022

Phương thức vận hành ngày 04/01/2022

Phương thức vận hành ngày 05/01/2022

Phương thức vận hành ngày 06/01/2022

Phương thức vận hành ngày 07/01/2022

Phương thức vận hành ngày 08/01/2022

Phương thức vận hành ngày 09/01/2022

Phương thức vận hành ngày 10/01/2022

Phương thức vận hành ngày 11/01/2022

Phương thức vận hành ngày 12/01/2022

Phương thức vận hành ngày 13/01/2022

Phương thức vận hành ngày 14/01/2022

Phương thức vận hành ngày 15/01/2022

Phương thức vận hành ngày 16/01/2022

Phương thức vận hành ngày 17/01/2022

Phương thức vận hành ngày 18/01/2022

Phương thức vận hành ngày 19/01/2022

Phương thức vận hành ngày 20/01/2022

Phương thức vận hành ngày 21/01/2022

Phương thức vận hành ngày 22/01/2022

Phương thức vận hành ngày 23/01/2022

Phương thức vận hành ngày 24/01/2022

Phương thức vận hành ngày 25/01/2022

Phương thức vận hành ngày 26/01/2022

Phương thức vận hành ngày 27/01/2022

Phương thức vận hành ngày 28/01/2022

Phương thức vận hành ngày 29/01/2022

Phương thức vận hành ngày 30/01/2022

Phương thức vận hành ngày 31/01/2022

Phương thức vận hành ngày 01/02/2022

Phương thức vận hành ngày 02/02/2022

Phương thức vận hành ngày 03/02/2022

Phương thức vận hành ngày 04/02/2022

Phương thức vận hành ngày 05/02/2022

Phương thức vận hành ngày 06/02/2022

Phương thức vận hành ngày 07/02/2022

Phương thức vận hành ngày 08/02/2022

Phương thức vận hành ngày 09/02/2022

Phương thức vận hành ngày 10/02/2022

Phương thức vận hành ngày 11/02/2022

Phương thức vận hành ngày 12/02/2022

Phương thức vận hành ngày 13/02/2022

Phương thức vận hành ngày 14/02/2022

Phương thức vận hành ngày 15/02/2022

Phương thức vận hành ngày 16/02/2022

Phương thức vận hành ngày 17/02/2022

Phương thức vận hành ngày 18/02/2022

Phương thức vận hành ngày 19/02/2022

Phương thức vận hành ngày 20/02/2022

Phương thức vận hành ngày 21/02/2022

Phương thức vận hành ngày 22/02/2022

Phương thức vận hành ngày 23/02/2022

Phương thức vận hành ngày 24/02/2022

Phương thức vận hành ngày 25/02/2022

Phương thức vận hành ngày 26/02/2022

Phương thức vận hành ngày 27/02/2022

Phương thức vận hành ngày 28/02/2022

Phương thức vận hành ngày 01/03/2022

Phương thức vận hành ngày 02/03/2022

Phương thức vận hành ngày 03/03/2022

Phương thức vận hành ngày 04/03/2022

Phương thức vận hành ngày 05/03/2022

Phương thức vận hành ngày 06/03/2022

Phương thức vận hành ngày 07/03/2022

Phương thức vận hành ngày 08/03/2022

Phương thức vận hành ngày 09/03/2022

Phương thức vận hành ngày 10/03/2022

Phương thức vận hành ngày 11/03/2022

Phương thức vận hành ngày 12/03/2022

Phương thức vận hành ngày 13/03/2022

Phương thức vận hành ngày 14/03/2022

Phương thức vận hành ngày 15/03/2022

Phương thức vận hành ngày 16/03/2022

Phương thức vận hành ngày 17/03/2022

Phương thức vận hành ngày 18/03/2022

Phương thức vận hành ngày 19/03/2022

Phương thức vận hành ngày 20/03/2022

Phương thức vận hành ngày 21/03/2022

Phương thức vận hành ngày 22/03/2022

Phương thức vận hành ngày 24/03/2022

Phương thức vận hành ngày 25/03/2022

Phương thức vận hành ngày 26/03/2022

Phương thức vận hành ngày 27/03/2022

Phương thức vận hành ngày 28/03/2022

Phương thức vận hành ngày 29/03/2022

Phương thức vận hành ngày 30/03/2022

Phương thức vận hành ngày 31/03/2022

Phương thức vận hành ngày 01/04/2022

Phương thức vận hành ngày 02/04/2022

Phương thức vận hành ngày 03/04/2022

Phương thức vận hành ngày 04/04/2022

Phương thức vận hành ngày 05/04/2022

Phương thức vận hành ngày 06/04/2022

Phương thức vận hành ngày 07/04/2022

Phương thức vận hành ngày 08/04/2022

Phương thức vận hành ngày 09/04/2022

Phương thức vận hành ngày 10/04/2022

Phương thức vận hành ngày 11/04/2022

Phương thức vận hành ngày 12/04/2022

Phương thức vận hành ngày 13/04/2022

Phương thức vận hành ngày 14/04/2022

Phương thức vận hành ngày 15/04/2022

Phương thức vận hành ngày 16/04/2022

Phương thức vận hành ngày 17/04/2022

Phương thức vận hành ngày 18/04/2022

Phương thức vận hành ngày 19/04/2022

Phương thức vận hành ngày 20/04/2022

Phương thức vận hành ngày 20/04/2022

Phương thức vận hành ngày 21/04/2022

Phương thức vận hành ngày 22/04/2022

Phương thức vận hành ngày 23/04/2022

Phương thức vận hành ngày 24/04/2022

Phương thức vận hành ngày 25/04/2022

Phương thức vận hành ngày 26/04/2022

Phương thức vận hành ngày 27/04/2022

Phương thức vận hành ngày 28/04/2022

Phương thức vận hành ngày 29/04/2022

Phương thức vận hành ngày 30/04/2022

Phương thức vận hành ngày 01/05/2022

Phương thức vận hành ngày 02/05/2022

Phương thức vận hành ngày 03/05/2022

Phương thức vận hành ngày 04/05/2022

Phương thức vận hành ngày 05/05/2022

Phương thức vận hành ngày 06/05/2022

Phương thức vận hành ngày 07/05/2022

Phương thức vận hành ngày 08/05/2022

Phương thức vận hành ngày 09/05/2022

Phương thức vận hành ngày 10/05/2022

Phương thức vận hành ngày 11/05/2022

Phương thức vận hành ngày 12/05/2022

Phương thức vận hành ngày 13/05/2022

Phương thức vận hành ngày 14/05/2022

Phương thức vận hành ngày 15/05/2022

Phương thức vận hành ngày 16/05/2022

Phương thức vận hành ngày 17/05/2022

Phương thức vận hành ngày 18/05/2022

Phương thức vận hành ngày 19/05/2022

Phương thức vận hành ngày 20/05/2022

Phương thức vận hành ngày 21/05/2022

Phương thức vận hành ngày 22/05/2022

Phương thức vận hành ngày 23/05/2022

Phương thức vận hành ngày 24/05/2022

Phương thức vận hành ngày 25/05/2022

Phương thức vận hành ngày 26/05/2022

Phương thức vận hành ngày 27/05/2022

Phương thức vận hành ngày 28/05/2022

Phương thức vận hành ngày 29/05/2022

Phương thức vận hành ngày 30/05/2022

Phương thức vận hành ngày 31/05/2022

Phương thức vận hành ngày 01/06/2022

Phương thức vận hành ngày 02/06/2022

Phương thức vận hành ngày 03/06/2022

Phương thức vận hành ngày 04/06/2022

Phương thức vận hành ngày 05/06/2022

Phương thức vận hành ngày 06/06/2022

Phương thức vận hành ngày 07/06/2022

Phương thức vận hành ngày 08/06/2022

Phương thức vận hành ngày 09/06/2022

Phương thức vận hành ngày 10/06/2022

Phương thức vận hành ngày 11/06/2022

Phương thức vận hành ngày 12/06/2022

Phương thức vận hành ngày 13/06/2022

Phương thức vận hành ngày 14/06/2022

Phương thức vận hành ngày 15/06/2022

Phương thức vận hành ngày 16/06/2022

Phương thức vận hành ngày 17/06/2022

Phương thức vận hành ngày 18/06/2022

Phương thức vận hành ngày 19/06/2022

Phương thức vận hành ngày 20/06/2022

Phương thức vận hành ngày 21/06/2022

Phương thức vận hành ngày 22/06/2022

Phương thức vận hành ngày 23/06/2022

Phương thức vận hành ngày 24/06/2022

Phương thức vận hành ngày 25/06/2022

Phương thức vận hành ngày 26/06/2022

Phương thức vận hành ngày 27/06/2022

Phương thức vận hành ngày 28/06/2022

Phương thức vận hành ngày 29/06/2022

Phương thức vận hành ngày 30/06/2022

Phương thức vận hành ngày 01/07/2022

Phương thức vận hành ngày 02/07/2022

Phương thức vận hành ngày 03/07/2022

Phương thức vận hành ngày 04/07/2022

Phương thức vận hành ngày 05/07/2022

Phương thức vận hành ngày 06/07/2022

Phương thức vận hành ngày 07/07/2022

Phương thức vận hành ngày 08/07/2022

Phương thức vận hành ngày 09/07/2022

Phương thức vận hành ngày 10/07/2022

Phương thức vận hành ngày 11/07/2022

Phương thức vận hành ngày 12/07/2022

 


TIN LIÊN QUAN

(13:44 - 28/12/2022)

Kế hoạch vận hành tuần - Năm 2023

Kế hoạch vận hành hệ thống điện phân phối tỉnh Sóc Trăng hàng tuần năm...

(13:43 - 28/12/2022)

Phương thức vận hành ngày - Năm 2023

Phương thức vận hành hàng ngày - Năm 2023

(13:42 - 28/12/2022)

Kế hoạch vận hành tháng năm 2023

Kế hoạch vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện phân phối tỉnh Sóc...

(10:09 - 18/07/2022)

Phương thức vận hành ngày Năm 2022

Phương thức vận hành ngày

(09:27 - 22/06/2022)

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN THÁNG NĂM 2022

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng

(17:11 - 04/12/2021)

Kế hoạch bảo dưỡng sữa chữa hệ thống điện năm

Kế hoạch bảo dưỡng sữa chữa hệ thống điện năm 2022

(10:27 - 09/09/2021)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần năm 2022

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần