Dịch vụ khách hàng

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa và vận hành

Đăng bởi Phòng Điều độ PCST | 10:27 | 09/09/2021

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần năm 2022

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 01 (từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 02 (từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 03 (từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 04 (từ ngày 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 05 (từ ngày 31/01/2022 đến ngày 06/02/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 06 (từ ngày 07/01/2022 đến ngày 13/02/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 07 (từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 08 (từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 09 (từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/03/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 10 (từ ngày 07/03/2022 đến ngày 13/03/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 11 (từ ngày 14/03/2022 đến ngày 20/03/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 12 (từ ngày 21/03/2022 đến ngày 27/03/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 13 (từ ngày 28/03/2022 đến ngày 03/4/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 14 (từ ngày 04/04/2022 đến ngày 10/04/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 15 (từ ngày 11/04/2022 đến ngày 17/04/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 16 (từ ngày 18/04/2022 đến ngày 24/04/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 17 (từ ngày 25/04/2022 đến ngày 01/05/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 18 (từ ngày 02/05/2022 đến ngày 08/05/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 19 (từ ngày 09/05/2022 đến ngày 16/05/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 20 (từ ngày 16/05/2022 đến ngày 22/05/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 21 (từ ngày 23/05/2022 đến ngày 29/05/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 22 (từ ngày 30/05/2022 đến ngày 05/6/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 23 (từ ngày 06/06/2022 đến ngày 12/6/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 24 (từ ngày 13/06/2022 đến ngày 19/6/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 25 (từ ngày 20/06/2022 đến ngày 26/6/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 26 (từ ngày 27/06/2022 đến ngày 03/7/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 27 (từ ngày 04/07/2022 đến ngày 10/7/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 28 (từ ngày 11/07/2022 đến ngày 17/7/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 29 (từ ngày 18/07/2022 đến ngày 24/7/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 30 (từ ngày 25/07/2022 đến ngày 31/7/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 31 (từ ngày 01/08/2022 đến ngày 07/8/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 32 (từ ngày 08/08/2022 đến ngày 14/8/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 33 (từ ngày 15/08/2022 đến ngày 21/8/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 34 (từ ngày 22/08/2022 đến ngày 28/8/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 35 (từ ngày 29/08/2022 đến ngày 04/9/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 36 (từ ngày 05/09/2022 đến ngày 11/9/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 37 (từ ngày 12/09/2022 đến ngày 18/9/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 38 (từ ngày 18/09/2022 đến ngày 25/9/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 39 (từ ngày 26/09/2022 đến ngày 02/10/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 40 (từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 41 (từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 42 (từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 43 (từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 44 (từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 45 (từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 46 (từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 47 (từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 48 (từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 49 (từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 50 (từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 51 (từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 52 (từ ngày 26/12/2022 đến ngày 01/01/2023)


TIN LIÊN QUAN

(13:44 - 28/12/2022)

Kế hoạch vận hành tuần - Năm 2023

Kế hoạch vận hành hệ thống điện phân phối tỉnh Sóc Trăng hàng tuần năm...

(13:43 - 28/12/2022)

Phương thức vận hành ngày - Năm 2023

Phương thức vận hành hàng ngày - Năm 2023

(13:42 - 28/12/2022)

Kế hoạch vận hành tháng năm 2023

Kế hoạch vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện phân phối tỉnh Sóc...

(10:09 - 18/07/2022)

Phương thức vận hành ngày Năm 2022

Phương thức vận hành ngày

(09:27 - 22/06/2022)

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN THÁNG NĂM 2022

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng

(17:11 - 04/12/2021)

Kế hoạch bảo dưỡng sữa chữa hệ thống điện năm

Kế hoạch bảo dưỡng sữa chữa hệ thống điện năm 2022

(10:27 - 09/09/2021)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần năm 2022

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần