Dịch vụ khách hàng

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa và vận hành

Đăng bởi Phòng Điều độ PCST | 10:27 | 09/09/2021

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần năm 2022

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 36 (từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 37 (từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 38 (từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 39 (từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 40 (từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 41 (từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 42 (từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 43 (từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 44 (từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 45 (từ ngày 08/11/2021 đến ngày 14/11/2021)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 46 (từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 47 (từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 48 (từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 49 (từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 50 (từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 51 (từ ngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 52 (từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 01 (từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 02 (từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 03 (từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 04 (từ ngày 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 05 (từ ngày 31/01/2022 đến ngày 06/02/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 06 (từ ngày 07/01/2022 đến ngày 13/02/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 07 (từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 08 (từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 09 (từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/03/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 10 (từ ngày 07/03/2022 đến ngày 13/03/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 11 (từ ngày 14/03/2022 đến ngày 20/03/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 12 (từ ngày 21/03/2022 đến ngày 27/03/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 13 (từ ngày 28/03/2022 đến ngày 03/4/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 14 (từ ngày 04/04/2022 đến ngày 10/04/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 15 (từ ngày 11/04/2022 đến ngày 17/04/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 16 (từ ngày 18/04/2022 đến ngày 24/04/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 17 (từ ngày 25/04/2022 đến ngày 01/05/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 18 (từ ngày 02/05/2022 đến ngày 08/05/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 19 (từ ngày 09/05/2022 đến ngày 16/05/2022)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 20 (từ ngày 16/05/2022 đến ngày 23/05/2022)


TIN LIÊN QUAN

(08:30 - 24/02/2022)

Kế hoạch bảo dưỡng sữa chữa hệ thống điện tháng

Kế hoạch bảo dưỡng sữa chữa hệ thống điện tháng

(17:11 - 04/12/2021)

Kế hoạch bảo dưỡng sữa chữa hệ thống điện năm

Kế hoạch bảo dưỡng sữa chữa hệ thống điện năm 2022

(16:20 - 09/09/2021)

Phương thức vận hành ngày

Phương thức vận hành ngày

(10:27 - 09/09/2021)

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần năm 2022

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần