Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi Văn phòng PCST | 07:16 | 08/09/2021

Thông cáo báo chí về tình hình SXKD và hoạt động ĐTXD Tháng 8/2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8/2021

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 9 năm 2021

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021:

Tình hình cung cấp điện 8 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng khá ổn định, không có điều hòa tiết giảm điện do thiếu nguồn, chất lượng điện áp tiếp tục được cải thiện, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, các sự kiện quan trọng của tỉnh.

a. Sản lượng điện nhận tháng 8/2021 là 149,83 triệu kWh, tăng 0,62% (tương đương 0,93 triệu kWh) so với cùng kỳ năm 2020 (148,90 triệu kWh). Sản lượng điện nhận lũy kế đến tháng 8/2021 là 1.145,60 triệu kWh, tăng 4,42% (tương đương 48,47 triệu kWh) so với cùng kỳ năm 2020 (1.097,13 triệu kWh) và đạt 65,10% kế hoạch năm 2021 Tổng công ty giao (1.759,8 triệu kWh).

b. Sản lượng điện thương phẩm tháng 8/2021 thực hiện đạt 134,70 triệu kWh, giảm 3,11% so với cùng kỳ năm 2020 (139,02 triệu kWh). Lũy kế đến tháng 8/2021 thực hiện đạt 1.047,58 triệu kWh, tăng 4,11% so với cùng kỳ năm 2020 (1.006,29 triệu kWh) và đạt 64,66% so với kế hoạch Tổng công ty giao năm 2021 (1.620 triệu kWh).

c. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tháng 8/2021 và lũy kế 8 tháng/2021 thực hiện tốt, cụ thể: Thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI) là 1.335,8/2.376 phút; số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối (MAIFI) là 3,73/5,94 lần; số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIFI) là 7,622/10,33 lần.

d. Thực hiện tiết kiệm điện tháng 8/2021 là 3,25 triệu kWh, đạt tỷ lệ 2,41% so với thương phẩm tháng 8/2021. Lũy kế 8 tháng/2021 thực hiện 24,15 triệu kWh, đạt tỷ lệ 2,31% so với tổng thương phẩm 8 tháng/2021 và cao hơn 0,21% so với chỉ tiêu Tổng công ty giao.

e. Tổng số khách hàng đến tháng 8/2021 là 390.762 khách hàng, trong đó: khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt là 355.626 khách hàng (chiếm 91,00%); khách hàng sử dụng điện cho mục đích ngoài sinh hoạt là 35.136 khách hàng (chiếm 9,00%).

f. Tình hình thực hiện các công trình sửa chữa lớn - đầu tư xây dựng:

Năm 2021, Công ty Điện lực Sóc Trăng tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư là 168,76 tỷ đồng. Trong đó bao gồm các công trình sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng và phát triển lưới điện trung hạ thế và lưới điện 110kV, cụ thể:

- Đầu tư xây dựng: 38 công trình lưới điện trung hạ thế và 4 công trình lưới điện 110kV với tổng vốn đầu tư 123,21 tỷ đồng.

- Sửa chữa lớn: 13 công trình lưới điện trung hạ thế và 01 công trình lưới điện 110kV với tổng vốn đầu tư 45,55 tỷ đồng.

2.  Một số mục tiêu, nhiệm vụ chính trong tháng 9 năm 2021:

Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư phát triển năm 2021 của Tổng công ty Điện lực miền Nam, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, nguồn lực của Công ty, Công ty đề ra các mục tiêu quan trọng làm định hướng triển khai thực hiện các mảng công tác trong năm 2021:

- Đảm bảo cung cấp đủ điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn quản lý với chất lượng cao theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương, Tổng công ty Điện lực miền Nam.

- Hoàn thành đúng tiến độ các công trình SCL, ĐTXD năm 2021, đặc biệt là các công trình trọng điểm, các công trình nhằm đảm bảo an toàn cung cấp điện, các công trình chống quá tải, nhằm đảm bảo khả năng cung cấp điện, phát triển phụ tải, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin vào các mặt hoạt động SXKD đưa Công ty phát triển bền vững. Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, không để xảy ra tai nạn lao động.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Sóc Trăng

Điện thoại: 02993.686888; Fax: 02993.686959

Địa chỉ: số 113, Lê Hồng Phong, P3, TPST, tỉnh ST.

Website: pcsoctrang.evnspc.vn                                                                

Email: soctrangpc@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(14:58 - 09/11/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...

(09:57 - 02/11/2023)

Thông báo về việc thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO Về việc thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ tháng 11 năm...

(15:44 - 13/10/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...

(10:29 - 13/09/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...

(10:25 - 13/09/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...

(07:23 - 13/09/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...

(17:00 - 30/07/2023)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỜI LỊCH GHI CHỈ SỐ

Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo đến Quý khách...

(13:46 - 13/06/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...

(13:18 - 10/05/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...

(16:31 - 06/04/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH...