Cung cấp điện năng

Các TT, Quy trình,quy định về ngành điện

Đăng bởi Phòng KD PCST | 13:27 | 07/11/2018

Thông tư số 31/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Một số điểm mới sửa đổi, bổ sung:

- Bổ sung“Nội dung kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện”.

- Đối với trường hợp kiểm tra phát hiện hành vi trộm cắp điện, kiểm tra viên điện lực có trách nhiệm xác định sản lượng điện trộm cắp điện và số tiền bồi thường tương ứng được tính toán theo quy định tại Điều 32 Thông tư số 27/2013/TT-BCT và Khoản 15 Điều 1 Thông tư số 31/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ Công Thương.

- Trường hợp có hành vi trộm cắp điện hoặc vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc vụ việc thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật xử lý vi phạm hành chính, biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính, Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm cùng toàn bộ tang vật, phương tiện bị tạm giữ (nếu có) phải được chuyển đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ngay sau khi hoàn thành việc lập đầy đủ hồ sơ vụ vi phạm nhưng không quá 05 ngày làm việc.

- Bổ sung hành vi vi phạm của Bên bán điện: Không thực hiện điều chỉnh khi bên mua điện có thông báo và đáp ứng đủ điều kiện tăng số hộ sử dụng điện dùng chung công tơ hoặc có thông báo và đáp ứng đủ điều kiện tăng định mức sử dụng điện sinh hoạt thì Bên bán điện phải hoàn trả cho Bên mua điện số tiền chênh lệch đã thu thừa trong thời gian vi phạm và phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện.

- Bổ sung hành vi vi phạm của Bên mua điện: Không thông báo cho Bên bán điện khi giảm số hộ sử dụng điện dùng chung công tơ hoặc giảm định mức sử dụng điện sinh hoạt thì Bên mua điện phải hoàn trả cho Bên bán điện số tiền chênh lệch trong thời gian vi phạm và phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện.

- Đối với trường hợp bên vi phạm dùng cách thức duy nhất là can thiệp làm sai số công tơ để trộm cắp điện: Phương pháp xác định sản lượng điện năng sử dụng theo sai số được kiểm định của công tơ điện không xác định được hoặc có kết quả không phù hợp với thực tế thì áp dụng phương pháp xác định sản lượng điện năng sử dụng tại Khoản 15 Điều 1 Thông tư số 31/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ Công Thương.

- Đối với hồ sơ vi phạm do kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực lập chuyển đến người có thẩm quyền xử phạt, đơn vị quản lý kiểm tra viên điện lực có trách nhiệm lưu giữ bản sao của hồ sơ vụ vi phạm.

- Ban hành mới mẫu biên bảnmẫu quyết định để sử dụng trong quá trình kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực. Các mẫu có liên quan không quy định tại Thông tư số 31/2018/TT-BCT được áp dụng theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính./.

Đính kèm Thông tư số 31/2018/TT-BCT


TIN LIÊN QUAN

(09:01 - 22/09/2023)

Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

Thông tư số 16/2023/TT-BCT ngày 31/8/2023 của Bộ Công thương v/v hướng dẫn...

(13:50 - 06/08/2020)

Công văn số 1275/UBND-TH, ngày 3/8/2020 về việc tăng cường thực hiện sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020-2025

Xem file đính kèm

(13:45 - 06/08/2020)

Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025

Xem file đính kèm