Tin mới new

(02:42 - 02/04/2013)

Một số điểm mới trong Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012

Luật Công đoàn (sửa đổi) được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 3, ngày 20 tháng 6 năm...

(07:09 - 01/04/2013)

Một số điểm mới của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2012

Ngày 18 tháng 6 năm 2012, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa...

(00:32 - 04/02/2013)

Công văn số 425/EVN-KHCN&MT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 49/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 về việc ban hành Quy chuẩn...

(08:14 - 30/01/2013)

Nghị định 84/2007 ngày 25/5/2007 Qui định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất....

Xem file

(08:11 - 30/01/2013)

Nghị định 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 " Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 106/2005 ngày 17/8/2005

Xem file

(08:08 - 30/01/2013)

Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Xem file

(08:07 - 30/01/2013)

Nghị định 68//2010/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực

Xem file

(07:55 - 30/01/2013)

Pháp lệnh của UBTV QH số 27/2000/PL -UBTVQH10 ngày 24/8/2000 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão

Xem file