TIN LIÊN QUAN

(08:55 - 12/07/2012)

TT 06/2006/TT-BCN ngày 26/9/2006: TT hướng dẫn thực hiện một số nội dung qui định tại nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của chính phủ qui định chi tiết và hương dẫn thi hành một số điều của LĐL về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

Xem file

(08:51 - 12/07/2012)

TT 06/2006/TT-BCN ngày 26/9/2006: HD một số nội dung qui định tại nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của CP qui định chi tiết và HD thi hành một số điều của LĐL về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

Xem file.

(08:46 - 12/07/2012)

TT 03/2003/TT-BCN: Hướng dẫn thi hành một số điều của nghị số 74/2003/NĐ-CP ngày 26/6/2003 của CP qui định xử phạt vi phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực

Xem file

(08:42 - 12/07/2012)

TT liên bộ số 03/TT-LB ngày 28/1/1994: Qui định các điều kiện lao động độc hại và các công việc khôngđược sử dụng lao động nữ

Xem file

(08:33 - 12/07/2012)

TT số 37/2005/TT-BLĐTBXH: HD công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Xem file

(08:28 - 12/07/2012)

TT liên tịch số 14/1998/TTLT BLĐTBXH-BHYT-TLĐLĐVN: HD việc tổ chức thực hiện công tác BHLĐ trong doanh nghiệp, cơ sở SXKD.

Xem file.

(06:21 - 12/07/2012)

TT 10/2003/TT-BLĐTBXH: HD việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Xem file.

(06:14 - 12/07/2012)

TT 06/2006 TT-BCN Hướng dẫn nội dung qui định 106

TT 06/2006 TT-BCN ngày 26/9/2006 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại nghị định...