TIN LIÊN QUAN

(07:09 - 01/04/2013)

Một số điểm mới của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2012

Ngày 18 tháng 6 năm 2012, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa...

(00:32 - 04/02/2013)

Công văn số 425/EVN-KHCN&MT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 49/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 về việc ban hành Quy chuẩn...

(08:14 - 30/01/2013)

Nghị định 84/2007 ngày 25/5/2007 Qui định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất....

Xem file

(08:11 - 30/01/2013)

Nghị định 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 " Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 106/2005 ngày 17/8/2005

Xem file

(08:08 - 30/01/2013)

Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Xem file

(08:07 - 30/01/2013)

Nghị định 68//2010/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực

Xem file

(07:55 - 30/01/2013)

Pháp lệnh của UBTV QH số 27/2000/PL -UBTVQH10 ngày 24/8/2000 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão

Xem file

(07:53 - 30/01/2013)

Luật PCCC số 27/2001/QH10

Xem file