TIN LIÊN QUAN

(06:26 - 10/03/2014)

Nghiêm cấm nhiều hành vi ảnh hưởng đến an toàn lưới điện

Ngày 26/2/2014, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định 14/2014/NĐ-CP Quy định...

(03:48 - 10/03/2014)

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Xem file

(03:45 - 10/03/2014)

Nghị định 137/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

Xem file

(02:05 - 04/09/2013)

Tìm hiểu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực

Sự cần thiết sửa đổi Luật: Về Quy hoạch phát triển điện lực: Nội dung của Quy hoạch phát...

(07:54 - 19/08/2013)

Nghị định 60/2013/NĐ-CP

Nghị định 60/2013/NĐ-CP (Xem file)

(07:53 - 19/08/2013)

Luật lao động

Luật lao động: "Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ...

(07:47 - 19/08/2013)

Luật công đoàn

Luật công đoàn: "Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ...

(02:42 - 02/04/2013)

Một số điểm mới trong Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012

Luật Công đoàn (sửa đổi) được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 3, ngày 20 tháng 6 năm...