Công bố thông tin

Thông tin liên lạc

Tin mới new

(07:26 - 21/03/2016)

Danh sách địa chỉ email, trực SCĐ &GDKH và danh bạ điện thoại PCST

1) Địa chỉ Email PC Sóc Trăng 2) Danh sách điện thoại trực SCĐ và GDKH 3) Danh bạ điện thoại PCST

(02:19 - 21/05/2015)

Danh bạ điện thoại 2015

  Xem file

(17:00 - 18/06/2012)

Địa chỉ Email PC Sóc Trăng

  Địa chỉ Email Công ty Điện lực Sóc Trăng

(17:00 - 26/04/2012)

Địa chỉ trực sửa chữa điện & GDKH