Kỷ yếu Công ty Điện lực Sóc Trăng 45 năm xây dựng và phát triển (4/1975-4/2020), 28 năm thành lập (4/1992-4/2020): Giới thiệu Đảng, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên
    KỶ YẾU CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG 45 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (T4/1975-T4/2020), 28 NĂM THÀNH LẬP (T4/1992-T4/2020) (Tiếp theo)
Chi tiết...
Kỷ yếu Công ty Điện lực Sóc Trăng 45 năm xây dựng và phát triển (4/1975-4/2020), 28 năm thành lập (4/1992-4/2020): Đội QLVH Lưới điện Cao Thế
*Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ: 2000 - 2004    Ông Huỳnh Thanh Tùng 2005 - 2006 Ông Nguyễn Chí Nhơn 2006 - nay Ông Phan Thanh Tùng
Chi tiết...
Kỷ yếu Công ty Điện lực Sóc Trăng 45 năm xây dựng và phát triển (4/1975-4/2020), 28 năm thành lập (4/1992-4/2020): Điện lực thị Xã Vĩnh Châu
*Lãnh đạo Điện lực qua các thời kỳ: 2003 - 2005 Ông Đinh Quốc Định 2006 - 2012 Ông Nguyễn Việt Trang 2013 - 2014 Ông Trần Quang Phước 2015 - 2016 Ông Đỗ Anh Duy 2016 - nay Ông Nguyễn Tùng Lâm
Chi tiết...
Kỷ yếu Công ty Điện lực Sóc Trăng 45 năm xây dựng và phát triển (4/1975-4/2020), 28 năm thành lập (4/1992-4/2020): Điện lực Trần Đề
*Lãnh đạo Điện lực qua các thời kỳ: 2010 – nay: Ông Dương Hoài Du
Chi tiết...
Kỷ yếu Công ty Điện lực Sóc Trăng 45 năm xây dựng và phát triển (4/1975-4/2020), 28 năm thành lập (4/1992-4/2020): Điện lực Thạnh Trị
*Lãnh đạo Điện lực qua các thời kỳ: 2005 - 2012 Ông Trần Quang Phước 2013 - 2014 Ông Tạ Bá Nhẫn 2015 - nay Ông Lâm Quốc Trung
Chi tiết...
Kỷ yếu Công ty Điện lực Sóc Trăng 45 năm xây dựng và phát triển (4/1975-4/2020), 28 năm thành lập (4/1992-4/2020): Điện lực TP Sóc Trăng
*Lãnh đạo Điện lực qua các thời kỳ: 2004 - 2006 Bà Lâm Thị Mỹ Chi 2006 - 2010 Ông Dương Chí Khái 2010 - 2012 Ông Tạ Bá Nhẫn 2013 - 2014 Ông Nguyễn Chí Nhơn 2015 - nay Ông Nguyễn Hữu Nhơn
Chi tiết...
Kỷ yếu Công ty Điện lực Sóc Trăng 45 năm xây dựng và phát triển (4/1975-4/2020), 28 năm thành lập (4/1992-4/2020): Điện lực Mỹ Xuyên
*Lãnh đạo Điện lực qua các thời kỳ: 2003 - 2006 Ông Lưu Văn Phương 2006 - 2009 Ông Đỗ Ngọc Đoàn 2009 - 2014 Ông Lâm Quốc Trung 2015 - 2016 Ông Tạ Bá Nhẫn 2016 - nay Ông Trần Hoàng Khương
Chi tiết...
Kỷ yếu Công ty Điện lực Sóc Trăng 45 năm xây dựng và phát triển (4/1975-4/2020), 28 năm thành lập (4/1992-4/2020): Các Phòng Công ty
1.PHÒNG AN TOÀN *Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ: 1992 - 1997 Ông Đoàn Chí Dũng 1997 - 2009 Ông Nguyễn Hữu Nhơn 2009 - 2013 Ông Nguyễn Hoàng Ân 2013 - 2016 Ông
Chi tiết...
Kỷ yếu Công ty Điện lực Sóc Trăng 45 năm xây dựng và phát triển (4/1975-4/2020), 28 năm thành lập (4/1992-4/2020): Điện lực Ngã Năm
*Lãnh đạo Điện lực qua các thời kỳ: 2005 - 2006 Ông Dương Chí Khái 2006 - 2012 Ông Nguyễn Hải Dương 2012 - 2014 Ông Lưu Văn Phương 2014 - nay Ông Nguyễn Việt Trang
Chi tiết...
Kỷ yếu Công ty Điện lực Sóc Trăng 45 năm xây dựng và phát triển (4/1975-4/2020), 28 năm thành lập (4/1992-4/2020): Điện lực Mỹ Tú
*Lãnh đạo Điện lực qua các thời kỳ: 2003 - 2006 Ông Nguyễn Việt Trang 2006 - 2013 Ông Đỗ Anh Duy 2013 - 2016 Ông Nguyễn Tùng Lâm 2016 - nay Ông Trần Quang Ngọc
Chi tiết...
Kỷ yếu Công ty Điện lực Sóc Trăng 45 năm xây dựng và phát triển (4/1975-4/2020), 28 năm thành lập (4/1992-4/2020): Điện lực Long Phú
*Lãnh đạo Điện lực qua các thời kỳ: 2003 - 2006 Ông Tô Đại Thắng 2006 - 2010 Ông Dương Hoài Du 2010 - 2012 Ông Nguyễn Chí Nhơn 2013 - 2014 Ông Trần Hoàng Khương 2015 - nay Ông Nguyễn Tùng Chinh
Chi tiết...
Kỷ yếu Công ty Điện lực Sóc Trăng 45 năm xây dựng và phát triển (4/1975-4/2020), 28 năm thành lập (4/1992-4/2020): Điện lực Kế Sách
*Lãnh đạo Điện lực qua các thời kỳ: 2003 - 2006 Ông Võ Văn Tư 2006 - 2014 Ông Phan Thanh Dũng Minh 2015 - nay Ông Nguyễn Thành Nam
Chi tiết...
Kỷ yếu Công ty Điện lực Sóc Trăng 45 năm xây dựng và phát triển (4/1975-4/2020), 28 năm thành lập (4/1992-4/2020): Điện lực Cù Lao Dung
*Lãnh đạo Điện lực qua các thời kỳ: 1999 - 2004 Ông Nguyễn Văn Hoàng 2004 - 2012 Ông Thái Ngọc Minh 2012 - nay Ông Trần Minh Dương
Chi tiết...
Kỷ yếu 45 năm xây dựng và phát triển (4/1975-4/2020), 28 năm thành lập (4/1992-4/2020): Điện lực Châu Thành
*Lãnh đạo Điện lực qua các thời kỳ: 2009 - 2014 Ông Nguyễn Hữu Nhơn 2015 - nay Ông Thái Ngọc Minh
Chi tiết...
 
Đầu trang