PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH NGÀY

 

- Phương thức vận hành ngày 1,2/6/2019

- Phương thức vận hành ngày 3/6/2019

- Phương thức vận hành ngày 4/6/2019

- Phương thức vận hành ngày 5/6/2019

- Phương thức vận hành ngày 6/6/2019

- Phương thức vận hành ngày 7/6/2019

- Phương thức vận hành ngày 8,9/6/2019

 - Phương thức vận hành ngày 10/6/2019

 - Phương thức vận hành ngày 11/6/2019

 - Phương thức vận hành ngày 12/6/2019

 - Phương thức vận hành ngày 13/6/2019

 - Phương thức vận hành ngày 14/6/2019

- Phương thức vận hành ngày 15/6/2019

- Phương thức vận hành ngày 16/6/2019

- Phương thức vận hành ngày 17/6/2019

- Phương thức vận hành ngày 18/6/2019

- Phương thức vận hành ngày 19/6/2019

- Phương thức vận hành ngày 20/6/2019

- Phương thức vận hành ngày 21/6/2019

- Phương thức vận hành ngày 22/6/2019

- Phương thức vận hành ngày 23/6/2019

- Phương thức vận hành ngày 24/6/2019

- Phương thức vận hành ngày 25/6/2019

- Phương thức vận hành ngày 26/6/2019

- Phương thức vận hành ngày 27/6/2019

- Phương thức vận hành ngày 28/6/2019

- Phương thức vận hành ngày 29/6/2019

- Phương thức vận hành ngày 30/6/2019

- Phương thức vận hành ngày 1/7/2019

- Phương thức vận hành ngày 2/7/2019

- Phương thức vận hành ngày 3/7/2019

- Phương thức vận hành ngày 4/7/2019

- Phương thức vận hành ngày 5/7/2019

- Phương thức vận hành ngày 6-7/7/2019

- Phương thức vận hành ngày 8/7/2019

- Phương thức vận hành ngày 9/7/2019

- Phương thức vận hành ngày 10/7/2019

- Phương thức vận hành ngày 11/7/2019

- Phương thức vận hành ngày 12/7/2019

- Phương thức vận hành ngày 13-14/7/2019

- Phương thức vận hành ngày 15/7/2019

- Phương thức vận hành ngày 16/7/2019

- Phương thức vận hành ngày 17/7/2019

- Phương thức vận hành ngày 18/7/2019

- Phương thức vận hành ngày 19/7/2019

- Phương thức vận hành ngày 20/7/2019

- Phương thức vận hành ngày 21/7/2019

- Phương thức vận hành ngày 22/7/2019

- Phương thức vận hành ngày 23/7/2019

- Phương thức vận hành ngày 24/7/2019

- Phương thức vận hành ngày 25/7/2019

- Phương thức vận hành ngày 26/7/2019

- Phương thức vận hành ngày 27/7/2019

- Phương thức vận hành ngày 28/7/2019

- Phương thức vận hành ngày 29/7/2019

- Phương thức vận hành ngày 30/7/2019

- Phương thức vận hành ngày 31/7/2019

- Phương thức vận hành ngày 01/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 02/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 03/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 04/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 05/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 06/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 07/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 08/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 09/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 10/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 11/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 12/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 13/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 14/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 15/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 16/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 17/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 18/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 19/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 20/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 21/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 22/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 23/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 24/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 25/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 26/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 27/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 28/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 29/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 30/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 31/8/2019

- Phương thức vận hành ngày 01/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 02/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 03/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 04/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 05/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 06/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 7,8/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 9/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 10/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 11/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 12/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 13/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 14/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 15/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 16/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 17/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 18/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 19/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 20/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 21/9/2019

 - Phương thức vận hành ngày 22/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 23/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 24/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 25/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 26/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 27/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 28,29/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 30/9/2019

- Phương thức vận hành ngày 1/10/2019

- Phương thức vận hành ngày 2/10/2019

- Phương thức vận hành ngày 3/10/2019

- Phương thức vận hành ngày 4/10/2019

- Phương thức vận hành ngày 5/10/2019

- Phương thức vận hành ngày 6/10/2019

- Phương thức vận hành ngày 7/10/2019

- Phương thức vận hành ngày 8/10/2019

- Phương thức vận hành ngày 9/10/2019

- Phương thức vận hành ngày 10/10/2019

- Phương thức vận hành ngày 11/10/2019

- Phương thức vận hành ngày 12/10/2019

- Phương thức vận hành ngày 13/10/2019

- Phương thức vận hành ngày 14/10/2019

- Phương thức vận hành ngày 15/10/2019

- Phương thức vận hành ngày 16/10/2019

- Phương thức vận hành ngày 17/10/2019

- Phương thức vận hành ngày 18/10/2019

- Phương thức vận hành ngày 19/10/2019

- Phương thức vận hành ngày 20/10/2019

- Phương thức vận hành nhày 21/10/2019

- Phương thức vận hành nhày 22/10/2019

- Phương thức vận hành nhày 23/10/2019

- Phương thức vận hành nhày 24/10/2019

- Phương thức vận hành nhày 25/10/2019

- Phương thức vận hành nhày 26/10/2019

- Phương thức vận hành nhày 27/10/2019

- Phương thức vận hành ngày 28/10/2019

- Phương thức vận hành ngày 29/10/2019

- Phương thức vận hành ngày 30/10/2019

- Phương thức vận hành ngày 31/10/2019

- Phương thức vận hành ngày 2,3/11/2019

- Phương thức vận hành ngày 4/11/2019

- Phương thức vận hành ngày 5,6,7,8,9,10/11/2019

- Phương thức vận hành ngày 11/11/2019

- Phương thức vận hành ngày 12/11/2019

- Phương thức vận hành ngày 13/11/2019

- Phương thức vận hành ngày 14/11/2019

- Phương thức vận hành ngày 15/11/2019

- Phương thức vận hành ngày 16/11/2019

- Phương thức vận hành ngày 17/11/2019

- Phương thức vận hành ngày 18/11/2019

- Phương thức vận hành ngày 19/11/2019

- Phương thức vận hành ngày 20/11/2019

- Phương thức vận hành ngày 21/11/2019

- Phương thức vận hành ngày 22/11/2019

- Phương thức vận hành ngày 23/11/2019

- Phương thức vận hành ngày 24/11/2019

- Phương thức vận hành ngày 25/11/2019

- Phương thức vận hành ngày 26/11/2019

- Phương thức vận hành ngày 27/11/2019

- Phương thức vận hành ngày 28/11/2019

- Phương thức vận hành ngày 29/11/2019

- Phương thức vận hành ngày 30/11/2019

- Phương thức vận hành ngày 01/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 2/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 3/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 4/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 5/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 6/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 7/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 8/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 9/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 10/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 11/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 12/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 13/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 14/12/2019

- Phương thức vận hành ngày 15/12/2019