HƯỚNG DẪN MUA ĐIỆN TRUNG ÁP

          Để khách hàng thuận lợi trong quá trình thiết kế và thỏa thuận đấu nối, khách hàng có thể tham khảo Thiết kế mẫu các công trình điện do Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành thông qua Quy định Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không và Quy định Tiêu chuẩn Vật tư thiết bị lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam.

      Công ty Điện lực Sóc Trăng thực hiện cấp điện mới cho khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp với thời gian thực hiện thủ tục liên quan đến ngành điện không quá 07 ngày làm việc.

  Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ các điểm giao dịch khách hàng của Điện lực sở tại để được hướng dẫn cụ thể hoặc Download các hồ sơ, hướng dẫn để thực hiện:

 1. Giấy đề nghị mua điện dùng chung (File đính kèm).

 2. Biểu đồ phụ tải (File đính kèm).

3. Biên nhận hồ sơ và hẹn khảo sát (File đính kèm).

4. Phương án cấp điện trung áp (File đính kèm).

5. Mẫu Biên bản thỏa thuận đấu nối (File đính kèm).

6. Biên bản nghiệm thu kỹ thuật  (File đính kèm).

7. Thủ tục và biên chế hồ sơ nghiệm thu đóng điện công trình (File đính kèm).

8. Mẫu Biên bản nghiệm thu đóng điện vận hành (File đính kèm).

9. Hồ sơ đề nghị đấu nối (File đính kèm).

10. Hợp đồng đầu tư (File đính kèm).

11. Lưu đồ cấp điện trung áp (File đính kèm)

12. Mẫu đề nghị chấp thuận thi công công trình  (File đính kèm)

13. Mẫu đề nghị cấp phép thi công công trình (File đính kèm)

14. Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường (File đính kèm)

15. Phụ lục hướng dẫn giải quyết cấp điện cho khách hàng từ lưới điện Trung áp (File đính kèm)

 

Các file Văn bản đính kèm:

1) Quyết định 210/QĐ-UBND, 24/01/2019,  về việc ban hành quy định về Quy trình một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2) Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ công thương v/v quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

3) Quyết định số 1727/QĐ-EVNSPC ngày 18/6/2015 về việc Ban hành "Quy định tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không của EVN SPC"

4) Quyết định số 2608/QĐ-EVNSPC ngày 03/9/2015 về Ban hành "Quy định tiêu chuẩn VTTB lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam"

   Các phụ lục kèm theo:

      - Kèm QĐ 2608

     - Máy biến áp phân phối 1 pha 12,7/0,23kV

     - Dầu cách điện MBA

     - Dây dẫn trần

    - Thiết bị lưới điện hạ thế

    - Tụ bù trung áp 13,2kV

 

5) Quyết định 2594/QĐ-PCST ngày 14/8/2017 về vệc ban hành quy định trình tự, thủ tục trong công tác nhận thầu thi công các công trình điện trong Công ty ĐLST, thay thế  "Quyết định 2786/QĐ-PCST, ngày 12/8/2016 về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục trong công tác nhận thầu thi công công trình điện áp dụng trong Công ty Điện lực Sóc Trăng".

6) QĐ 505/EVN-QĐ ngày 15/5/2017 của EVN về việc ban hành Quy định cung cấp các địch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam:

                - VB 10439/EVNSPC-KD, ngày 26/12/2017 về việc hướng dẫn thực hiện Quy trình Kinh doanh điện năng năm 2017

                   - Hướng dẫn Quy trình Kinh doanh theo QĐ 10439