Hướng dẫn mua điện hạ áp
 

Công ty Điện lực Sóc Trăng thực hiện giải quyết cấp điện cho khách hàng từ lưới điện hạ áp với thời gian:

          - Không quá 03 ngày làm việc đối với khách hàng mua điện khu vực Thành phố, Thị xã, Thị trấn.

          - Không quá 05 ngày làm việc đối với khách hàng mua điện khu vực nông thôn.

        - Không quá 07 ngày làm việc đối với khách hàng mua điện phải lắp dựng thêm cột/cáp ngầm/lắp đặt máy biến dòng điện.

 
Các mẫu đính kèm: