Hướng dẫn mua điện cao áp

 

BIỂU MẪU:

1. Giấy đề nghị mua điện

2. Bảng kê thiết bị

3. Biểu đồ phụ tải